Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi Cilt 1 Sayı 2

100.00

Açıklama

EfilJournal’ın bu sayısında:

Prof. Dr. Erkan Erdil ve Doç. Dr. Dilek Çetin; bu çalışmalarıyla Ankara’da OSB-içi, endüstri-içi bilgi sıçramalarının varlığını ihracat karar fonksiyonunun yardımıyla test etmektedir. Bölgesel birimler arasındaki mekânsal bağımlılık dikkate alındığından mekânsal ekonometrik metodu tercih etmişlerdir.

Prof. Dr. Alper Aslan ve Sevil Özdil, “Çekici Güçler Yaklaşımı ile Uluslararası Göç: Ampirik Bir Analiz” makaleleriyle, göç ve hedef ülkelerin ekonomik koşulları arasındaki belirleyici etkileşimi ampirik olarak incelemektedir. 18 Avrupa Birliği ülkesi için 1994-2015 dönemi verilerini ele alarak Panel ARDL tekniğini kullanmışlardır.

Prof. Dr. Verda Canbey Özgüler, kitlesel göç-eğitim ilişkisini ve Türkiye’ye etkilerini Suriyeliler örneği üzerinden literatüre dayalı analiz etmektedir. Bir kültürün kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayan eğitim; bireyleri topluma kazandırma, emek piyasalarında yer almalarını sağlama, ülkenin gelişmesi ve kalkınmasında rol oynama gibi fonksiyonları ile dünya genelinde oldukça önemli bir konuma sahiptir. Ancak, temel eğitime erişim imkânlarından başlayarak, eğitimin tüm aşamalarında gerek gelişmiş, gerekse gelişmekte olan ülkelerde önemli sorunlar mevcuttur.

Cari fiyatlarla hesaplanan GSMH, kur değişimlerinden etkilenmekteyken, bu sorunu çözmek amacıyla sabit fiyatlar kullanıldığında yaratılan yeni ölçüt baz olarak alınan yıla karşı aşırı duyarlı hale gelmektedir. Satın alma gücü paritesi cinsinden hesaplanan GSMH ise düşük gelirli ülkelerin genel fiyat seviyelerini göz önünde bulundurularak teorik bir çerçevede arttırıldığı için, toplam dış borcun ulusal gelir içindeki payını ve dolayısıyla da oluşan riski olduğundan düşük göstermektedir. Çalışmalarında Prof. Dr. Turan Subaşat ve Araş. Gör. Soner Uysal, bu sorunları çözecek yeni bir GSMH göstergesi üretmeyi amaçlamaktadır.

Prof. Dr. Funda Barbaros ve Araş. Gör. Juba Alyce Kafumba, makaleleri ile, Malawi’deki güncel enerji talebini ve arzını değerlendirmeyi; büyük enerji kaynaklarının mevcut kullanım durumunu ve ülkenin elektrik arzına potansiyel katkılarını incelemeyi hedeflemektedir. Malawi’de kapsamlı bir büyüme ve sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesi için elektriğe erişim olanaklarının arttırılması büyük önem taşımaktadır, çünkü Malawi’de günümüzde yaklaşık 18 milyonluk nüfusun ancak % 9’una elektrik hizmeti verilebilmektedir.

Prof. Dr. Osman Aydoğuş, Doç. Dr. Burcu Türkcan. Dr. Öğr. Üyesi Elif Tunalı Çalışkan ve Dr. Öğr. Üyesi Barış Serkan Kopurlu, çalışmalarında Kondratieff, Schumpeter ve Wallerstein’ın kriz teorilerini incelemektedir. Küresel ekonomik sistem en son küresel finans krizi ile ağır bir darbe yemiş, tüm dünyayı etkileyen bu krizle birlikte ekonomik krizlerin önemi, öngörülebilirliği ve etkileri konuları yeniden gündeme oturmuştur.

Araş. Gör. Mevlüt Camgöz, çalışması ile İslami izleme kriterlerinin İslami endekslerin çeşitlendirme düzeyi üzerine olumsuz bir etkisinin olup olmadığını ve eğer varsa, kayıp çeşitlendirmenin yatırımcılara ilave maliyet yükleyip yüklemediğini araştırmaktadır.

Okuyarak kalınız…

Künye

ISSN

2619958015028

Ebat

19×27

Sayfa Sayısı

160

Baskı Sayısı

1

Baskı Yılı

2018